Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2008


ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΩΡΕΑ

«Τέκνον, άφέωνταί σοι αί άμαρτίαι σου».

Μπροστά στα πόδια του Χριστού έφεραν έναν παράλυτο. Γι’ αυτό και τόν μετέφεραν οι δικοί του πάνω σε κρεβάτι. Όλοι μέ λαχτάρα περιμένουν τή θεραπεία. Μα πιο πολύ ο αξιολύπητος παραλυτικός ατενίζει μέ ικετευτικό βλέμμα γεμάτο άπό πίστη τόν πανάγαθο Διδάσκαλο. Τότε ο Ιησούς βλέποντας τήν πίστη του παραλυτικού στα μάτια του, άλλά διαβάζοντας ο Παντογνώστης Κύριος και τήν πίστη τών δικών του ανθρώπων, είπε στον παράλυτο: Έχε θάρρος, παιδί μου. Μη φοβάσαι ότι οι αμαρτίες σου θα εμποδίσουν τήν θεραπεία σου. Γιά τήν πίστη σου, σου έχουν συγχωρεθεί οι αμαρτίες σου.
Μέ τή θεϊκή Του εξουσία κτυπάει πρώτα ο Κύριος τή ρίζα του κακού, τήν αμαρτία άπό τήν οποία είχε προέλθει ή παράλυση και στη συνέχεια του δίνει τήν υγεία του σώματος. Στρέφεται κατόπιν ο Κύριος προς τους Γραμματείς που ήταν εκεί και είχαν λογισμούς εναντίον του και τους λέει: Γιά νά δείτε ότι ο υιός τού άνθρωπου έχει εξουσία νά συγχωρεί αμαρτίες και νά θεραπεύει άρρωστους, λέει στον παραλυτικό: Σήκω πάνω, πάρε τό κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και αμέσως σηκώθηκε ο παραλυτικός τελείως καλά και πήγε στο σπίτι του.
Μεγάλη δωρεά, ή υγεία τού σώματος, που χάρισε ο Χριστός στον παράλυτο. Άλλά ασυγκρίτως πολύ μεγαλύτερη δωρεά ήταν ή άφεση τών αμαρτιών, ή υγεία της ψυχής. Αυτή τή μεγάλη δωρεά χάρισε ο Κύριος και στον Ζακχαίο και στήν αμαρτωλή γυναίκα πού τόν πλησίασε και στήν Σαμαρείτιδα και στον ληστή επάνω στον σταυρό. Σε πόσες και πόσες πονεμένες ψυχές δεν χάρισαν λύτρωση και σωτηρία τά θεϊκά εκείνα λόγια του Χριστού: «τέκνον. άφέωνται σοι αι άιιαρτίαι σου»!
Αλλά ο Κύριος μας πριν φύγει σωματικώς άπό τή γη μας και άναληφθεί ατούς ουρανούς, έδωσε τήν εξουσία αυτή στους μαθητές και Αποστόλους Του. «Όσα έάν δήσητε έπί τής γης, έσται δεδεμένα έν τώ ουρανώ, και όσα εάν λύσητε έπί τής γης, έσται λελυμένα έν τώ ουρανώ» (Ματθ. ιη' 18). Δηλαδή όσα αμαρτήματα αφήσετε δεμένα και ασυγχώρητα στη γη, θα μείνουν δεμένα και ασυγχώρητα στον ουρανό. Και όσα συγχωρήσετε στη γη θα είναι συγχωρημένα και λυμένα στον ουρανό.
Αυτή τήν εξουσία του «δεσμείν και λύειν» τήν έδωσαν οι Απόστολοι στους Επισκόπους πού χειροτόνησαν, όπως π.χ. ο απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο και στον Τίτο. Εκείνοι στους διαδόχους τους Επισκόπους και έτσι έχουμε τήν αποστολική διαδοχή, μέ τό μυστήριο τής Ίερωσύνης μέχρι σήμερα στήν Εκκλησία μας.Τήν εξουσία αυτή. πού έδωσε ο Κύριος στους Αποστόλους και οι Απόστολοι στους διαδόχους τους, τήν αμφισβητούν οι ορθολογιστές και οι αιρετικοί.
Τότε πού ζούσε ο Κύριος στήν Παλαιστίνη, αμφισβητούσαν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι τήν εξουσία τοϋ Κυρίου μας. «Ούτος βλασφημεί» έλεγαν.
Σήμερα, άλλά και σε κάθε εποχή υπάρχουν άλλοι Γραμματείς και Φαρισαίοι πού αρνούνται τήν εξουσία πού έδωσε ο Κύριος στους διαδόχους Του: «Δεν παραδέχομαι ότι οι ιερείς έχουν τό δικαίωμα νά συγχωρούν αμαρτίες. Γι' αυτό και δέν εξομολογούμαι σ' αυτούς. Τά λέω κατ'ευθείαν στον Θεό», λένε οι αιρετικοί. «Εγώ τά λέω στην εικόνα», λένε μερικοί πλανεμένοι Χριστιανοί «και πάω κατόπιν και κοινωνώ τών Αχράντων Μυστηρίων». Προφάσεις έν άμαρτίαις. Άλλά τότε, Χριστιανέ μου, βάλε μπροστά στήν εικόνα ψωμί και κρασί. Πες στήν εικόνα νά τά μεταβάλει, γιά νά γίνουν Σώμα και Αίμα Χριστού και κοινώνησε στο σπίτι σου. Γιατί όμως θέλεις νά πάς στον ναό νά κοινωνήσεις άπό τά χέρια τοϋ ιερέα, πού κρατά τό άγιο Ποτήριο και τελεί τό μέγα μυστήριο τής θείας Ευχαριστίας;
Γιά τό μυστήριο τής Μετανοίας και Εξομολογήσεως συνηγορεί και ή πράξη τής Εκκλησίας, ή ιερά Παράδοση. Τά αρχαία κείμενα και οι άγιοι Πατέρες μάς μιλάνε γι' αυτό. Ό ιερός Χρυσόστομος γράφει χαρακτηριστικά: «Οί τήν γην οίκονντες (ιερείς)... τά έν ούρανοίς διοικείν έπετράπησαν και έξουσίαν έλαβον, ην ούτε άγγέλοις, ούτε άρχαγγέλοις έδωκεν ό Θεός».

Δεν υπάρχουν σχόλια: