Σάββατο, 7 Ιουνίου 2008


ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ (ΤΩΝ ΑΓ.ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α' ΟΙΚΟΥΜ.ΣΥΝΟΔΟΥ)

ΤΟ ΕΡΓΟ TOY ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ

«Τό έργον έτελείωσα, ό δέδωκάς μοι ίνα ποιήσω»

Απευθυνόμενος στον ουράνιο Πατέρα Του ο Κύριος, δια της αρ­χιερατικής προσευχής Του διεκήρυτ-τε την ολοκλήρωση τοϋ έργου τής σωτηρίας των ανθρώπων: Με όλη μου τη ζωή και με τη σταυρική μου θυ­σία, την οποία θα προσφέρω, έφερα εις πέρας το έργο. το όποιο μου ανέ­θεσες νά πραγματοποιήσω.
Το πιο ιερό, υψηλό, μεγάλο έργο. Μοναδικό, ανεπανάληπτο. Με δια­στάσεις πέρα άπό το χρόνο και το χώρο. Ένα έργο που άρχισε στο σπή­λαιο, πέρασε επί χρόνια μέσα άπό την αφάνεια και τη σιωπή, έκανε την επί­σημη έναρξη του στον Ιορδάνη, έφθα­σε στον Γολγοθά, στον σταυρό, κα­τέληξε στο κενό μνημείο, και ολοκλη­ρώθηκε με την θριαμβευτική Ανά­σταση Του. Ό Χριστός δια του τρι­πλού αξιώματος Του έφερε εις πέρας το έργο, το όποιο ο ουράνιος Πατέ­ρας Τοϋ ανέθεσε.
Δια του Βασιλικού, του Προφητικού και του Αρχιερατι­κού Του αξιώματος ολοκλήρωσε το απείρου σημασίας έργο Του. Ως βα­σιλεύς ο Χριστός άρχει και κυβερνά ολόκληρη την κτίση τής υλικής και πνευματικής δημιουργίας. Κυβερνάει και βασιλεύει στον πνευματικό κό-σμο, στις ψυχές μας. Ως Προφήτης και κήρυκας και έξαγγελέας τής αλή­θειας. Ως μέγας Αρχιερείς πρόσφε­ρε επί του σταυροί, για όλη την αν­θρωπότητα, για όλους μας τη μεγάλη εξιλαστήρια, λυτρωτική θυσία.
Τοιου­τοτρόπως ο Κύριος ως Βασιλεύς, ως Προφήτης και ως Μέγας Άρχιερεύς ολοκλήρωσε το έργο του, το όποιο ήταν ή σωτηρία, ή ανακαίνιση και ή θέωση του πεσμένου και αμαρτωλού άνθρωπου.
Το τριπλό αυτό έργο. το βασιλι­κό, το προφητικό και το Αρχιερατι­κό, το παρέδωσε ο Χριστός στήν Εκ­κλησία Του. Ή όποια το παρέλαβε, το συνέχισε και το συνεχίζει.
Ή Εκ­κλησία ή οποία είναι το σώμα τοϋ Χριστού «ό Χριστός παρατεινόμενος ατούς αιώνες». Ή Εκκλησία ή όποια είναι ο Χριστός στο σήμερα, στο κάθε σήμερα.
Έτσι ή Εκκλησία, συνεχί­ζουσα το λυτρωτικό και αναπλαστικό έργο τού Αρχηγού της, κυβερνά και κατευθύνει τά λογικά πρόβατα σε δρόμους σωτηρίας. Κηρύσσει και ερ­μηνεύει τον λόγο Του και τον προσ­φέρει στους ανθρώπους τής κάθε επο­χής.
Επαναλαμβάνει άναιμάκτως, άλλά πραγματικώς την «άπαξ» προοφερθείσα επί του σταυρού λυτρωτι­κή θυσία, και αγιάζει δια της θείας λειτουργίας και του μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας και των άλλων μυστηρίων τους πιστούς.
Εμείς οι Χριστιανοί είμαστε μέλη της Εκκλησίας. Του μυστικού και πνευματικού αϊτοί σώματος.Απο­τελούμε και εκφράζουμε την Εκκλη­σία. Μετέχουμε στο έργο της.
Στο τριπλό έργο της, το βασιλικό, το προ­φητικό και το αρχιερατικό και στην τριπλή αποστολή της.
Ό κάθε Χρι­στιανός, ασκεί στο μέτρο των δυνά­μεων του βασιλική, διδακτική και Ιε­ρατική αποστολή. Ως βασιλιάς άρχει της υλικής δημιουργίας. Τον κατέ­στησε ο Δημιουργός επί τής γης ολο­κλήρου, του φυτικού και ζωικού βα­σιλείου.
Του έδωσε τη δυνατότητα νά άρχει, να κυβερνά και νά εξουσιάζει τού εαυτού του, των αδυναμιών και παθών του. Ως προφήτης διδάσκει και μεταδίδει κατά το μέτρον των ικανοτήτων του τον λόγο τής αλή­θειας.
Εξαγγέλλει τά μεγαλεία του Θεού. Και ως ιερεύς, ως μετέχων τής γενικής Ιεροσύνης, διότι μας κατέ­στησε κατά τούς λόγους του αποστό­λου «γένος εκλεκτόν, βασίλειον ίερά-τευμα...» (Α' Πέτρ. β' 9) προσφέρει τον εαυτόν τον «θυσίαν ζώσαν, άγίαν. ευάρεστον τω Θεώ...» (Ρωμ. ιβ' Γ).
Συμπροφέρει την θ. Λειτουργία, με όλη την Εκκλησία και μετέχει των καρπών και των δωρεών τής ευχαρι­στιακής θυσίας.
Έτσι είτε στήν οικογένεια διακο­νούμε είτε σε κάποιο εκκλησιαστικό διακόνημα ή ιεραποστολικό έργο με­τέχουμε, είτε οιαδήποτε άλλη εργα­σία και επάγγελμα ασκούμαι. όλα αυτά με αυτή τη βάση αποκτούν άλλη διά­σταση.
Αποκτούν εν Χριστώ και δια τής Εκκλησίας άλλη ιερότητα. Είμα­στε, όχι παθητικά, άλλα ενεργά μέλη τής Εκκλησίας. Γινόμαστε υπεύθυνοι διάκονοι και λειτουργοί μέσα στη ζωή και στήν κοινωνία. 'Εξαγγελείς και συνεχιστές Εκείνου.
Καλούμαστε νά συνεχίζουμε το έργο τού Χριστού επί τής γης. Το τριπλό μεγάλο έργο Του. Νά βιώνουμε την τριπλή αποστολή τής Εκκλησίας στο σήμερα.
Και αυτό αποτελεί τιμή, χαρά, άλλά και ευθύνη για τον καθένα μας. Το ότι δι' ημών εργάζεται ο Χριστός στο σήμερα.
Έρχεται ή βασιλεία Του ή όχι.
(Από την "ΖΩΗ")