Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2008


ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ:ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ

«Σύ εί ό Χριστός ό υιός του Θεού του ζώντος».

1. Αν έχουν τά έθνη τους ήρωες τους και οι πόλεις τους ευεργέτες τους, έχει και ή Εκκλησία του Χρίστου τους ήρωες τους δικούς της.Ήρωες της πίστεως, της αύταπαρνήσεως, της αρετής και άγιότητος.Τά ονόματα τους είναι σύμβολα.
Το μεγαλείο τους ουράνιο.
Νά σήμερα δυο άπό αυτούς. Δύο φωστήρες ολόλαμπροι. Δύο μάρτυ¬ρες της πίστεως. Δύο γίγαντες τής αρετής. Δύο στύλοι τής Εκκλησίας. Δύο διδάσκαλοι τής Οικουμένης. Δύο απόστολοι του Κυρίου. Οι κο¬ρυφαίοι. Οι πρώτοι: Ό Πέτρος και ο Παύλος.
2. Ό απόστολος Πέτρος, ή πέτρα τής πίστεως. Όταν τον κάλεσε ο Κύριος, αμέσως τον ακολούθησε, άφησε πλοία και δίχτυα και τά πάντα.
Και όταν ο θείος Διδάσκαλος, όπως αναφέρει το σημερινό ευαγγελικό κείμενο, ζήτησε νά του πουν οι μα-
θηταί του ποιά ιδέα έχουν γι' αυτόν «υμείς δέ τίνα με λέγετε είναι;» ο Πέτρος πρώτος και σαν εκπρόσωπος των άλλων ομολόγησε: «Σύ εί ό Χριστός ό υιός του Θεού του ζώντος».
Γνωρίζουμε τον κλονισμό, πού αργότερα δοκίμασε ή πίστη του.
Έπεσε ο Πέτρος, αρνήθηκε τον δι¬δάσκαλο του. Σηκώθηκε όμως με δά¬κρυα καυτά και στερεώθηκε στήν ψυχή του ακόμα περισσότερο ή πί¬στη.
Έζησε κατόπιν, εργάσθηκε, έκοπίασε, υπέφερε, πέθανε για τον Χριστό ο μακάριος Πέτρος με θά¬νατο μαρτυρικό.
Και είναι για όλους μας παρά¬δειγμα μεγάλο. Και μεις δοκιμάζου¬με ταλαντεύσεις, δοκιμάζεται συχνά ή πίστη μας. Ας είναι όμως ή ανόρ¬θωση του και ή σταθερή μετά πορεία του έμπνευση και δρομοδείκτης στη ζωή μας με τις δυσκολίες, τά εμπό¬δια της, τά τόσο υλιστικά της κηρύ¬γματα πού γύρω μας ακούγονται.
Ό άνθρωπος είχε ανάγκη άπό την πίστη, όχι μόνο όταν πήγαινε με τις καμήλες και τά υποζύγια. Και σήμερα πού ταξιδεύει με τά διαστημόπλοια έχει ανάγκη τον πολύτιμο αυτό θησαυρό. Και ίσως σήμερα, στον αιώνα των κατακτήσεων, έχει περισσότερο ανάγκη άπό το θείο δώρο τής πίστεως. Στον 21ο αιώνα πρέπει νά σαλπίσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις: «Σύ εί ό Χριστός ό υιός του Θεού του ζώντος».
3. Ό απόστολος Παύλος είναι ο αγιότερος των ηρώων.
Ό θείος, ο ουρανοβάμων Απόστολος. Ό Απόστολος τής αγάπης, τής αυταπαρνήσεως, τής αυτοθυσίας. Διέτρεξε Ανατολή και Δύση για το κήρυγμα τοϋ Ευαγγελίου. Για νά φωτίσει την οικουμένη, νά αναγέννηση ανθρώπους, νά στηρίξει, νά καθοδήγηση και νά έμπνευση, νά διδάξει και νουθέτηση, νά παρακάλεση και επιπλήξει.
Ποια χώρα δεν άκουσε το κήρυγμα του; Ποία πόλη δεν δέχθηκε τους μαθητές του; Ποία γενιά δια μέσου των αιώνων δεν φωτίστηκε άπό τά ρήματα του θείου Παύλου;
Ήταν ο ακαταπόνητος, ο πιο ριψοκίνδυνος και μαρτυρικός Απόστολος.
Τι δοκίμασε! Τι κατατρεγμούς, τι διωγμούς, τι συκοφαντίες, τι κόπους και στερήσεις και ταλαιπωρίες, τι αντιδράσεις και πολέμους και θανάτους καθημερινώς στο αποστολικό του έργο!
Τά περιγράφει ο ίδιος στη σημερινή αποστολική του περικοπή, όπου απαριθμεί κόπους, πληγές, φυλακίσεις, ραβδισμούς, λιθοβολισμούς, οδοιπορίες, ναυάγια, στερήσεις και αγρυπνίες. Δείλιασε σ' όλα αυτά; Παραπονέθηκε; Όχι. Τά δέχθηκε με χαρά. Τά υπέμεινε με αδάμαστη καρτερία. Θυσίαζε πάντοτε τον εαυτό του στο άγιο έργο του. Πέθανε τέλος και αυτός, όπως και ο απόστολος Πέτρος, με μαρτυρικό θάνατο.
Στη σημερινή του γιορτή θα πρέπει αντί για άλλο ύμνο, νά σκεφθούμε πόσες φορές εμείς δειλιάζουμε, υποχωρούμε, καμπτόμαστε, όχι εμπρός σε μαρτύρια και σε διωγμούς, σε ραβδισμούς και φυλακίσεις, μα σε πράγματα και ζητήματα πολύ μικρότερα, τελείως μηδαμινά. Εμπρός σε μία ειρωνεία, σε κάποιον χλευασμό υποστέλλουμε τη σημαία μας. Εμπρός σε μία δυσκολία συμβιβαζόμαστε με το κακό.
4. Ας ταράζει λίγο τά λιμνάζοντα νερά τής ψυχής μας το φωτεινό παράδειγμα τού κορυφαίου αποστόλου Παύλου. Ας μάς βοηθήσει νά αναθεωρήσουμε τη στάση μας, την καθημερινή πορεία τής ζωής μας δείχνοντας παντού και πάντοτε έμμονη στις αρχές μας. Σταθερότητα και άκαμπτο φρόνημα, ότι κι αν μάς κοστίσει τούτη ή στάση μας.
Ή πορεία τής πίστεως και ή ζωή τής αυταπαρνήσεως είναι ή πορεία πού πρέπει νά βαδίσουμε όσοι θέλουμε νά ακολουθήσουμε τά ίχνη του Πέτρου και του Παύλου, των δύο κορυφαίων Αποστόλων του Σωτήρος Χριστού πού αγάπησαν με όλη την ψυχή τους τον λατρευτό Κύριο τους και θυσιάστηκαν ολοπρόθυμα γι' Αυτόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: