Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2008


ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Α' ΛΟΥΚΑ


Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

«...Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοις γόνασιν Ίησού λέγων έξελθε άπ' έμού, ότι άνήρ αμαρτωλός είμι Κύριε».

Με ταπείνωση και συντριβή ψυ­χής ο Απόστολος Πέτρος, πέφτει στα γόνατα μπροστά στον Κύριο Ιησού. Κάνει μια συγκινητική εξομολόγηση, βλέποντας το θαύμα τής πλούσιας αλιείας και τη δική του άμαρτωλότητα. «Κύριε βγές έξω από τη βάρκα μου, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος αμαρτωλός και δεν μου αξίζει ΝΑ εί­μαι τόσο κοντά σου».Με τα λόγια του αυτά κάνει μία δημόσια εξομολόγηση. Και μας δίνει την ευκαιρία σήμερα νά μιλήσουμε για το μεγάλο αυτό λυτρωτικό μυστή­ριο τής μετανοίας και εξομολογήσεως.
Ένας ατίμητος θησαυρός πού μας πρόσφερε ο ίδιος ο Κύριος είναι το μυστήριο τής μετανοίας και εξομολογήσεως. Ένα μυστήριο πού αγνοεί­ται δυστυχώς από μερικούς «Χριστια­νούς» ή και περιφρονείται από άλ­λους. Κι όμως ο ιερός αυτός θεσμός του μυστηρίου εξακολουθεί νά άπο-τελεί δύναμη μοναδική. Μάς το βε­βαιώνει ή δίψα με την οποία στρέφο­νται προς την ζωοπάροχη αυτή πηγή πολλοί άνθρωποι τής εποχής μας, κάθε τάξεως και ηλικίας.
Ή μετάνοια και ή εξομολόγηση παρουσιάζεται στην Παλαιά Διαθή­κη ως αρετή. Όμως στην Καινή Δια­θήκη είναι ένα από τα επτά μυστή­ρια τής Εκκλησίας μας.Οι ιδρυτικοί λόγοι του μυστηρίου είναι τα θεία λόγια, πού είπε ο Κύ­ριος μας στους Αποστόλους, μετά την Ανάσταση Του: «Λάβετε Πνεύμα Άγιον άν τίνων άφήτε τάς αμαρτίας άφίενται αύτοίς, άν τίνων κρατήτε κεκράτηνται» (Ίωάν. κ' 22, 23).Δηλαδή με άπλα λόγια: «Πάρετε Άγιο Πνεύμα. Σε οποίους ανθρώπους συγχωρείτε τις αμαρτίες θα είναι συγ­χωρημένες και από τον Θεό. Σε όποιους όμως τις κρατείτε άλυτες και ασυγχώρητες, θα μείνουν αιώνια ασυγχώρητες».
Αυτήν την μεγάλη εξουσία, πού είχε ο Κύριος ως Θεός αληθινός νά συγχωρεί αμαρτίες, την μεταβίβασε στους Αποστόλους. Και οι άγιοι Απόστολοι στους διαδόχους τους. Έτσι, λοιπόν, ή Εκκλησία μας με την Αποστολική Διαδοχή πήρε από τον Αρχηγό της τον Κύριο Ιησού την εξουσία νά συγχωρεί αμαρτίες. Την συγχωρητική αυτή εξουσία, την ασκεί ή Εκκλησία με τους επισκόπους και τούς ιερείς.Οι άγιοι Πατέρες ονομάζουν το μυστήριο τής μετανοίας και εξομολογήσεως δεύτερο Βάπτισμα. Γράφει χαρακτηριστικά ο ιερός Χρυσόστομος:«Όπως ακριβώς μέσα στην αγία κολνμβήθρα με το βάπτισμα τα αμαρτή­ματα εξαλείφονται έτσι εξαφανίζονται και τα αμαρτήματα με την εξομολό­γηση, εάν θελήσουμε νά μετανοήσου­με ειλικρινά».
Με το άγιο Βάπτισμα ανεβαίνου­με στο πλοίο, που έχει προορισμό νά μας φέρει στο λιμάνι της σωτηρίας.Ή εξομολόγηση δεν θα πρέπει νά καταντήσει μία συνήθεια, ένας τύπος. Πρέπει νά είναι μία συνάντηση του μετανοημένου αμαρτωλού και του σπλαχνικού Λυτρωτή του. Πρέπει νά είναι μία συντριβή της καρδιάς μπρο­στά στα πόδια του Ιησού και έξαγόρευση ειλικρινής όλων των αμαρτιών.Ό άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης πα­ραγγέλλει: «Αποκαλύψατε στον ιε­ρέα με θάρρος και τα πιο μεγάλα μυ­στικά σας, τα μυστικά της ψυχής σας, με τον ίδιο τρόπο πού φανερώνει ο άρρωστος ατό γιατρό τα πιο κρυφά τραύματα του και θα πάρετε τη θε­ραπεία σας».
Είναι ανάγκη λοιπόν ή εξομολό­γηση νά γίνει μπροστά στον ιερέα. Γιατί ο Ιερέας είναι το όργανο τής θείας χάριτος, ο εντεταλμένος από τον Θεό και την Εκκλησία για νά προσφέρει την υπερφυσική χάρη στην ψυχή.Ένας χριστιανός ψυχίατρος (Paul Toumier), όχι μόνο συνιστά την εξο­μολόγηση ως μέσο προφυλάξεως ή απαλλαγής από νευρώσεις, καταθλί­ψεις και μελαγχολίες, άλλά προσθέ­τει: «Χρειάζεται κάτι πολύ ισχυρό­τερο από τη βοήθεια τής ψυχιατρι­κής επιστήμης για την λ.ύτρωση του ταλαιπωρημένου άνθρωπου. Χρειάζε­ται το θαύμα! Και το θαύμα αυτό πραγματοποιείται στην εξομολόγηση. Γιατί μόνο ή χάρις του Θεού εξαλεί­φει την αμαρτία».
Και αν ξαναπέσουμε στην αμαρ­τία; «Μή ό πίπτων ούκ άνίσταται;» (Ίερ. η' 4). Μήπως, άπαντα ο προ­φήτης Ιερεμίας εκείνος πού πέφτει, δεν σηκώνεται; Έτσι λοιπόν και συ αδελφέ μου, σήκω πάνω. Πήγαινε νά καθαριστής στο λουτρό τής ψυχής. «Το φοβερό δεν είναι νά πέσει κανείς στην πάλη, άλλά νά μένη πεσμένος, γράφει χαρακτηριστικά ο ιερός Χρυ­σόστομος. Ντροπή για τον στρατιώ­τη δεν είναι τα τραύματα πού πήρε ατή μάχη, άλλά ή λιποταξία από την μάχη».

Δεν υπάρχουν σχόλια: