Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2008


Αρχή του εκκλησιαστικού έτους


Η 1η Σεπτεμβρίου είναι ή αρχή του εκκλησιαστικού έτους, όπως ή 1η Ιανουαρίου είναι ή αρχή του πολιτι­κού έτους.

Τι νά ευχηθούμε έπ' ευκαιρία της αρχής του εκκλησιαστικού έτους;

Ως μέλη της Εκκλησίας, της μεγάλης οικο­γενείας του Κυρίου και Θεού, την οποία απέκτησε με το ίδιο του το αίμα (Πράξ. 20:28), ας ευχηθούμε από τώρα και στο έξης νά δείξωμε μεγαλύτερο ενδιαφέ­ρον για την Εκκλησία.

Αν δείχνωμε ζω­ηρό ενδιαφέρον για τη μικρή οικογένεια μας, πολύ περισσότερο πρέπει νά δεί­χνωμε ενδιαφέρον για τη μεγάλη οικο­γένεια μας, την Εκκλησία. Άλλωστε, αν ή μεγάλη οικογένεια, ή Εκκλησία, βρί­σκεται σε καλή και προοδευτική κατάσταση, τότε και οι μικρές οικογένειες βοηθούνται απ’ αυτή και προοδεύουν.
Το ενδιαφέρον για την Εκκλησία πε­ριλαμβάνει πολλά πράγματα. Ιδιαιτέρως πρέπει νά ενδιαφερθούμε για την Πίστι της Εκκλησίας, την Ορθοδοξία, τον ανόθευτο, γνήσιο και αυθεντικό Χρι­στιανισμό.

Ή Πίστις είναι το πρώτο πράγμα και το πρώτο μέλημα για τούς πιστούς. Ή Πίστις σήμερα πολεμείται από αναρίθμητο πλήθος αιρετικών Ομολογιών, και προπάντων από την παναίρεση και την πανθρησκεία του Οικουμενισμού. Προδίδεται δε και από πολλούς εκκλησιαστικούς ηγέτες, οι όποιοι είναι οικουμενιστές.

Γι' αυτό οφεί­λουμε νά μελετούμε και νά κατέχωμε τα τής Πίστεως μας, νά διαφωτιζώμεθα και νά διαφωτίζωμε τούς αδελφούς, νά δια­μαρτυρώμεθα εντόνως για κάθε παρέκκλιση από την Πίστι, και νά έλέγχωμε και νά στηλιτεύωμε τούς οικουμενιστές, και μάλιστα τους Επισκόπους, ώστε νά κα­ταλάβουν, ότι ο πιστός λαός δεν τους εγκρίνει, άλλά τούς απορρίπτει και τους αποδοκιμάζει για τον Οικουμενισμό τους και τις προδοσίες της Πίστεως.
Μετά τη Χριστιανική Πίστι, ή Χριστια­νική Ηθική. Εξ απόψεως Χριστιανικής Ηθικής ή κατάσταση στην Εκκλησία είναι πολύ δυσάρεστη.

Πολλά σκάνδαλα εκρήγνυνται και αμαυρώνουν το όνομα τής Εκκλησίας. Όνειδος γίναμε στους εχθρούς τής Εκκλησίας και τούς κοσμι­κούς ανθρώπους. Και αν αγαπάμε την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, οφεί­λουμε νά διαμαρτυρώμεθα εντόνως για τα σκάνδαλα, και επιμόνως ν' απαιτούμε απομάκρυνση από τα θυσιαστήρια των σκανδαλοποιών κληρικών.

Και όλοι, κλη­ρικοί και λαϊκοί, ν' άγωνιζώμεθα νά γίνωμε καλλίτεροι, πνευματικώτεροι, για ν' ανορθωθεί ή Εκκλησία και ν' ανάκτηση το κύρος της.

Ομιλούμε για ανόρθωση τής Εκκλησίας και ανάκτηση του κύρους της από πλευράς ανθρωπινής. Διότι από θείας πλευράς ή Εκκλησία είναι αγία και τελεία.


(Από τον "ΣΤΑΥΡΟ")

Δεν υπάρχουν σχόλια: