Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010


ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ;
«Πρόσεχε τη αναγνώσει» (Α'Τιμ.4,13).


Ο απόστολος, αγαπητοί, ό απόστολος Παύ­λος γράφει σ' ένα μαθητή του.Είχε πολλούς μαθητές ό Παύλος. Οι μαθητές του ήταν πρόσω­πα, πού είχαν πιστέψει στο Χριστό, είχαν βα­πτιστεί, και ή καρδιά τους καιγόταν από αγάπη στο Χριστό. Ακολουθούσαν τον Παύλο στις αποστολικές του περιοδείες και τον βοηθούσαν πολύ στο έργο του. Κοντά στο μεγάλο Απόστο­λο είχαν γίνει και αυτοί μικροί Απόστολοι. Πολ­λά οφείλει ή Εκκλησία στους μαθητές αυτούς του Παύλου, πού ύστερα από το μαρτυρικό θά­νατο του συνέχισαν να κηρύττουν το Χριστό στα διάφορα μέρη. Ένας διαλεχτός μαθητής του Παύλου, πού ποτέ δεν τον εγκατέλειψε, άλλα πάντα έμενε πιστός στο αποστολικό έργο, ήταν και ό Τιμόθεος. Ό Τιμόθεος χειροτονήθηκε απ' τα χέρια τού αποστόλου Παύλου επίσκο­πος στην Έφεσο, σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της Μικράς Ασίας, όπου και μαρτύρησε, γιατί ήλεγξε κάτι καρναβάλια, πού γίνονταν στην πόλη αύτη. Ακούτε σεις, πού σώνει και καλά τις άγιες μέρες του Τριωδί­ου θέλετε να κάνετε καρναβάλια, να χοροπηδάτε, να τραγουδάτε αισχρά τραγούδια, να μεθάτε και να κυλιέστε σαν τα κτήνη; Αν δεν θέλετε ν' ακούσετε τον επίσκοπο σας, ακούστε τον άγιο Τιμόθεο, πού όχι μόνο με το λόγο, αλλά και με το αίμα του φωνάζει και διαμαρτύρεται για τις ειδωλολατρικές εκδηλώσεις των ήμερων μας, όπως είναι τα καρναβάλια.
Προς τον Τιμόθεο, λοιπόν, τον ε­κλεκτό μαθητή, γράφει ό απόστο­λος Παύλος. Δίνει διάφορες συμ­βουλές. Γιατί ό Τιμόθεος τώρα πια δεν είναι ένας μαθητής, άλλα έχει υπεύθυνη θέση μέσα στην Εκκλη­σία. Ό Τιμόθεος είναι επίσκοπος και ως επίσκοπος είναι υποχρεωμέ­νος να φροντίζει για την πνευμα­τική πρόοδο όλων των χριστιανών. Έχει καθήκον να ενισχύει τους α­δυνάτους, να παρήγορη τους θλιμ­μένους, να κατηχεί τους νέους, να διδάσκει τους μεγάλους, άντρες και γυναίκες, να ελέγχει εκείνους πού παρεκτρέπονται και γίνονται σκάνδαλο. Έχει καθήκον σαν βο­σκός να φυλάει το μαντρί του Χρι­στού από τούς λύκους, πού είναι έτοιμοι να ορμήσουν και ν' αρπά­ξουν τα πρόβατα. Πρόβατα είναι οι χριστιανοί, λύκοι είναι οι αιρετικοί, οι άνθρωποι δηλαδή, πού λένε αντίθετα από ό,τι διδάσκει το Ευ­αγγέλιο.
Ω, πόσο λεπτή, πόσο δύσκολη είναι ή θέση ενός επισκόπου! Τί ευθύνες έχει για όλο το ποίμνιο του! Τί λόγο θα δώσει στο Θεό και για μια ακόμη ψυχή, πού εξ αιτίας του θα χαθεί! Και επειδή και αυτός, πού γράφει το άρθρο αυτό, είναι επίσκοπος, επίσκοπος σε μια δύ­σκολη εποχή, εποχή μεγάλης απι­στίας και διαφθοράς, πολύ σας πα­ρακαλώ να προσεύχεσθε για μένα τον επίσκοπο. Όσοι αγαπάτε το Χριστό και θέλετε το έργο του Χρι­στού να προοδεύει στην επαρχία μας, παρακαλώ με δάκρυα στα μά­τια, στην προσευχή σας μη με λη­σμονείτε. Να προσεύχεσθε και να
λέτε: «Χ ρ ι σ τ έ , βοήθει επι­σκοπώ Αυγουστίνω». Αν ένας Παύλος είχε ανάγκη από τις προσ­ευχές των χριστιανών του, πόσο περισσότερο εμείς!...
Μια από τις συμβουλές, πού δί­νει ό απόστολος Παύλος στον Τι­μόθεο, είναι και αυτή: «Έως έρχο­μαι, πρόσεχε τή αναγνώσει, τή παρακλήσει, τή διδασκαλία». Παι­δί μου, λέει ό απόστολος Παύλος, σου συνιστώ να διαβάζεις την Αγία Γραφή. Όταν τη διαβάζεις, όλη σου ή προσοχή να είναι σ' αυτά πού δια­βάζεις. Προσεχτικός και επιμελής να είσαι στην ανάγνωσή της. Και από το άγιο αυτό βιβλίο θα παίρνεις παραδείγματα για να παρή­γορης τούς θλιμμένους και να διδάσκεις εκείνους, πού κλονίζονται στην πίστη και έχουν ανάγκη πνευ­ματικής ενισχύσεως.
Ή συμβουλή, αγαπητοί, «Πρόσε­χε τη αναγνώσει», γράφτηκε όχι μό­νο για τον Τιμόθεο, τον επίσκοπο Εφέσου, αλλά γράφτηκε για όλους τούς επισκόπους, για όλους τούς κληρικούς, αλλά και για τούς λαϊ­κούς, άντρες και γυναίκες. Ναι, στον καθένα χριστιανό σήμερα απευθύνεται ό Παύλος και λέει: «Πρόσεχε τη αναγνώσει». Το είπε για τον Τιμόθεο. Άλλ' αν ζούσε σή­μερα ό Παύλος, θα το έλεγε όχι μια φορά, αλλά χίλιες φορές για τούς σημερινούς χριστιανούς, κληρι­κούς και λαϊκούς. Θα φώναζε: «Προσέχετε τί διαβάζετε».
«Πρόσεχε τη αναγνώσει». Τότε, στην εποχή τού Παύλου, τα βιβλία ήταν λίγα, σπάνια και πανάκριβα. Αλλά σήμερα τα βιβλία είναι χιλιάδες και εκατομμύρια. Κυκλοφο­ρούν παντού. Πουλιούνται σε φτηνή τιμή και μπαίνουν στα σπίτια ό­λων. Και στα μέγαρα των πλου­σίων, αλλά και στα σπίτια των φτωχών βρίσκεις βιβλία και περιο­δικά. Και όλοι διαβάζουν. Και επειδή τα πιο πολλά πού κυκλοφορούν μεταξύ του λαού μας, δυσ­τυχώς δεν είναι ωφέλιμα, αλλά είναι βλαβερά, γράφουν δηλαδή πρά­γματα, πού σκανδαλίζουν και δια­φθείρουν την ψυχή, υπάρχει μεγά­λος κίνδυνος, οποίος διαβάζει τα βιβλία αυτά να σκανδαλισθεί, να χάσει την πίστη του, να διαφθείρει το χαρακτήρα του, να ζημιωθεί φο­βερά! Ναι, μπορεί ένα βιβλίο, πού έγραφε ένας άπιστος και διεφθαρ­μένος συγγραφέας, να καταστρέψει μια ψυχή. Υπάρχουν βιβλία γραμ­μένα με τόση τέχνη, ώστε τραβάνε τον άνθρωπο, όπως το δόλωμα τού ψαρά τραβάει το ψάρι. Τα βιβλία αυτά είναι τα δολώματα τού Σα­τανά. Είναι καταστροφή των αν­θρώπων, ιδίως των νέων, πού δεν είναι σε θέση να διακρίνουν ποιό βι­βλίο είναι ωφέλιμο και ποιό είναι βλαβερό.
Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν προσέχουν τί διαβάζουν ενώ, όταν πρόκειται να φάνε κάτι, προσέ­χουν και, αν υποπτευθούν, ότι ή τροφή είναι χαλασμένη και κινδυ­νεύουν να πάθουν δηλητηρίαση, δεν τρώνε την ύποπτη και επικίνδυνη τροφή. Προσεκτικοί στο τί τρώνε οι άνθρωποι, απρόσεκτοι στο τί δια­βάζουν. Έτσι, χωρίς να το καταλάβουν, διαβάζοντας τα βιβλία της αθεΐας και απιστίας, ρουφούν το φαρμάκι, πού υπάρχει σ' αυτά, ένα φαρμάκι, πού είναι αλειμμένο με ζάχαρη.
Αγαπητοί! Ένας σοφός έλεγε, ότι, εάν ένας μπορούσε να πάει στην κόλαση και να δει τούς κολα­σμένους, θα άκουγε πολλούς, πού ρίχτηκαν στην κόλαση να κλαίνε, ν' αναστενάζουν και να λένε, ότι ή αρχή της καταστροφής τους υπήρ­ξε ή ανάγνωση ενός βιβλίου. Και ονομάζοντας το βιβλίο να λένε: «Αυτό το βιβλίο με κατέστρεψε. Καταραμένη ή ώρα, πού το πήρα στα χέρια μου και το διάβασα!...». Και αντιθέτως, αν μπορούσε κα­νείς να πάει στον παράδεισο και να δει εκεί τούς ανθρώπους, πού ευ­φραίνονται και απολαμβάνουν τις ομορφιές τού παραδείσου-, θα έ­βλεπε και θα άκουγε αναρίθμητες ψυχές, πού θα έλεγαν, ότι ή αρχή της σωτηρίας τους υπήρξε ένα βι­βλίο, το Ευαγγέλιο! «'Άς είναι ευλο­γημένη και τρις ευλογημένη ή ώρα, πού έπεσε στα χέρια μου το βιβλίο αυτό, να το διαβάσω και να κάνω ό,τι αυτό με συμβούλευε».
Αδελφέ! Άκουσε τον Απόστολο: «Πρόσεχε τη αναγνώσει». Πέταξε, παρακαλώ, από τα χέρια σου τα αισχρά βιβλία και περιοδικά και ρίξε τα στη φωτιά, προτού αυτά σε κάψουν. Πάρε την Αγία Γραφή και διάβαζε μέρα και νύχτα. Αυτό είναι το βιβλίο, το μόνο βιβλίο, πού μπο­ρεί να σε σώσει, αν το πιστέψεις.(Από τον "ΣΤΑΥΡΟ")


(Από το βιβλίο «Απόστολος» τού μητρ/του πρ. Φλωρίνης Αυγουστίνου, σελ. 26-30).

Δεν υπάρχουν σχόλια: