Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014


( εν όψει των προσεχών εκλογών για την πλήρωση κενών Μητροπόλεων ).

ΚΑΝΟΝΙΚΗ  ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ


Ο υποψήφιος Επίσκοπος οφείλει να γνωρίζει ερευνητικά τον ψαλτήρα, τους κανόνες και πάσαν την Θείαν Γραφήν.


Πρεσβύτερος  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
Ορθόδοξος Θεολόγος
Εκκλ/κός Συνήγορος
Επ/μος πρόεδρος Συνδέσμου Κλήρου Ελλάδος


«… Όθεν ορίζομεν, πάντα τον προάγεσθαι μέλλοντα εις τον της επισκοπής βαθμόν, πάντως τα Ψαλτήρα γινώσκειν, ίνα πάντα τον κατ’ αυτόν κλήρον ούτω νουθετή μυείσθαι… προθύμως αναγινώσκειν ερευνητικώς, και ου παροδευτικώς, τους τε ιερούς Κανόνας και το άγιον Ευαγγέλιον… και πάσαν την Θείαν Γραφήν, και κατά τα θεία εντάλματα ανατρέφεσθαι και διδάσκειν τον κατ’ αυτόν λαόν…»
(Καν. Β’ της Ζ’ Οικ. Συν.)


Ο Θεοειδής άνθρωπος (Γεν. 1, 26-27 & 5, 1 πρβλ και 3, 22) στο χρονικό διάστημα της εδώ ζωής του (= του πεπτωκότος κόσμου), αισθάνεται πολλάκις χαρές και φαιδρότητες (= εύθυμες διαθέσεις) και επειδή συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατόν να εκτραπεί  σε ανοησίες (= να γίνει άφρων), συνιστάται από την Αγία Γραφή στους Χριστιανούς, να προτιμούν να εκφράζουν, και να εκδηλώνουν την χαρά τους εκείνη και την ευθυμία τους, άδοντες και ψάλλοντες Ψαλμούς και Ύμνους και Ωδάς πνευματικάς προς τον Δημιουργό τους, τον ζώντα Θεό (Εφεσ. 5, 15-21 Ιακ. 5, 13). Εδώ σημειωτέον, η Γραφή όταν λέγει άδοντες και Ψάλλοντες Ψαλμούς και Ύμνους και Ωδάς πνευματικάς, εννοεί, να ψάλλουν οι Χριστιανοί όχι μόνον με σύνεση αυτούς τους ύμνους, αλλά και με την ανάλογη Μουσική τους.
Όμως, αν τα όσα αναφέρονται ανωτέρω, συνιστώνται στους Χριστιανούς, με όλα αυτά οφείλει, υπερβαλλόντως να κοσμείται αυτός ο Ιερωμένος που πρόκειται να προαχθεί στο ανώτατο αξίωμα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, του Επισκόπου. Ο υποψήφιος λοιπόν Επίσκοπος υποχρεούται να κατέχει, «εξεταστικώς και ουχί παροδευτικώς»:
α. Τον Ψαλτήρα, ώστε να εκπαιδευτεί, να νουθετεί, αλλά και να μυεί (= να κατηχεί και να διδάσκει) το Ψαλτήρα, σε λαό και Ιερωμένους της επαρχίας του.
β. Οφείλει να γνωρίζει, και όχι παροδευτικά (= επιπόλαια), αλλά ερμηνευτικά (= με τη σωστή ερμηνεία), τους Θείους και Ιερούς Κανόνες, το Ευαγγέλιο, τις Επιστολές των Αποστόλων, και ολόκληρη την Θεία Γραφή, έτσι ώστε να είναι έτοιμος πάντοτε «προς απολογίαν παντί τω αιτούντι», (Καν. Β’ Ζ’ Οικ. Συν. ενθ. αν. Α’ Πέτρου 3, 15).
Αυτού του ύψους γνώστης οφείλει να είναι ο μέλλων να εκλεγεί Επίσκοπος, πέραν της έξωθεν «καλής μαρτυρίας, ίνα μη εις ονειδισμόν εμπέση και παγίδα του διαβόλου» (Α’ Τιμθ. 3, 1-7).
Και ΕΡΩΤΑΤΑΙ: Πως οικοδομούνται σήμερα οι ρητές και κατηγορηματικές αυτές διατάξεις του ως άνω Καν. της Ζ’ Οικ. Συνόδου; Ο ισχύων Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας ν. 590/77, περί άλλων, ήττονος σημασίας, τυρβάζει. Με όσα λέγει για την εκλογή Επισκόπου, δεν αναφέρεται ποσώς στην Γραφή, σε Θείους και Ιερούς Κανόνες, και στην έκπαλαι ΤΑΞΗ και ΠΡΑΞΗ της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, δηλαδή στις πραγματικές εκείνες απαιτήσεις, ως αναφέρονται λεπτομερώς ανωτέρω με ρητή κατηγορηματικότητα, με αποτέλεσμα, «κάθε κουτσός, στραβός και ανάποδος», κατά την σοφία τους λαού, να προτείνεται, με ψεύτικες, πολλάκις δικαιολογίες, από τον οικείο Επίσκοπο, και να εγγράφεται ως υποψήφιος στην Κατάλογο προς Αρχιερατείαν, χωρίς καμίαν περαιτέρω ουσιαστική έρευνα από την Ιερά Σύνοδο, παρά μόνον επειδή τον προτείνει ο οικείος Επίσκοπός του!!!


ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ – ΠΡΟΤΑΣΗ

Για να ικανοποιηθούν οι ως άνω απαιτήσεις της Αγίας Γραφής, του Οικουμενικού Θείου και Ιερού Κανόνα, και η έκπαλαι ΤΑΞΗ και ΠΡΑΞΗ της Εκκλησίας, Εκείνου, πρέπει:
α. Ο οικείος Επίσκοπος να προτείνει, με ευθύνη του, για την εγγραφή στον κατάλογο των προς Αρχιερατείαν, Κληρικό της Επαρχίας του, που θα κατέχει, ό,τι απαιτούνται από την Γραφή (= Α’ Τιμθ. 3, 1-7), τους Οικουμενικούς Θείους και Ιερούς Κανόνες, και την έκπαλαι Κανονική ΤΑΞΗ και ΠΡΑΞΗ της Εκκλησίας, (Διατ. Απ/λων Βιβλ. 2, 1-7 ΒΕΠΕΣ τόμος Β’ σελίδα 13), για την εγγραφή του στον Κατάλογον προς Αρχιερατείαν, αφού πρώτα η εν λόγω πρότασή του θα τίθεται στην κρίση των πιστών της Επαρχίας του, και εκείθεν, μέσω του τοπικού τύπου, για τυχών ενστάσεις.
β. Η Ιερά Σύνοδος οφείλει, πριν εγγράψει τον προτεινόμενο στον Κατάλογο προς Αρχιερατείαν, να τον ανακρίνει, με ειδική Συνοδική Επιτροπή, αν πράγματι είναι εγκρατής όλων αυτών των Γραφο/Κανονικώς απαιτουμένων, και αν όχι τότε να τον αποκλείει παντελώς από τον Κατάλογο των προς Αρχιερατείαν, ταυτόχρονα δε να επιβάλλει στον οικείο Επίσκοπο ανάλογη επιτιμία, η οποία βεβαίως θα προβλέπεται από τον σχετικό προς τούτο Συνοδικό Κανονισμό.
Με αυτή την διαδικασία εγγραφής των προτεινόμενων στον Κατάλογο προς Αρχιερατείαν, πράγματι θα προάγονται στο Επισκοπικό αξίωμα οι άξιοι και αυτό θα είναι καλό για τους πιστούς, και για το Τίμιον Πρεσβυτέριον γενικότερα, αλλά και προς την δόξαν του σώματος των Επισκόπων της Εκκλησίας του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, «ην περιεποιήσατο δια του αίματος του ιδίου» (Πραξ. 20, 28).


Δεν υπάρχουν σχόλια: