Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2008


ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ

Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυ­ριακής αυτής έχει επιλεγεί προς τιμήν του αγίου αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, τη μνήμη του οποίου ε­ορτάζει σήμερα ή Εκκλησία μας. Το ιερό κείμενο αναφέρεται στα χαρακτη­ριστικά των αγίων Αποστόλων, τα ό­ποια διαζωγραφίζουν και τη ζωή του αποστόλου Ανδρέου.
1. ΟΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΙ
Ό Θεός εμάς τούς Αποστόλους, λέει ο απόστολος Παύλος, μάς έδειξε στα μάτια όλων τελευταίους, σαν κατάδι­κους πού πρόκειται να θανατωθούν. Θέαμα γίναμε σ' όλο τον κόσμο, και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Μάς θαυμάζουν βέβαια οι πιστοί Χρι­στιανοί, όμως μάς περιφρονούν και μάς χλευάζουν οι εχθροί του Χριστού. Μάς θεωρούν ανόητους, μάς καταδιώ­κουν και μάς ατιμάζουν.
Τέτοιες περιφρονήσεις και χλευα­σμούς δέχθηκε πολλές φορές και ο ά­γιος απόστολος Ανδρέας. Διότι κι αυ­τός μετά την Πεντηκοστή, καθώς ξεκί­νησε να περιδιαβαίνει τα πέρατα τής οικουμένης, από την Παλαιστίνη στη Βι­θυνία, στον Πόντο, στη Θράκη, στη Μα­κεδονία, στην Ήπειρο και τελικά στην Άχάία, ακολούθησε μία πορεία πού σε μάς βέβαια σήμερα φαίνεται ένδοξη και λαμπρή, όμως τότε ή­ταν επικίνδυνη και συ­χνά επονείδιστη. Είχε βέβαια και πολλές στι­γμές δόξας και θαυμα­στής πνευματικής καρ-ποφορίας. Όμως πα­ράλληλα ο Απόστολος τού Χριστού, καθώς πε­ριπλανιόταν από τόπο σε τόπο χωρίς σταμά­τημα, δεχόταν από τον αντίθεο κόσμο αντί της ευγνωμοσύνης για το υπέροχο αναγεννητικό έργο του, πολεμική και διωγμό. Πόσες ταπεινώσεις δεν δέ­χθηκε ο αγράμματος άλλά και πάνσοφος αυτός ψαράς από τη Βηθσαΐδα της Γαλιλαίας! Πόσες περιφρονήσεις και ατιμώσεις! Πόσες ύβρεις, ειρωνείες και σαρκασμούς!
Αυτός πού αξιώθηκε να ζήσει μυ­στήρια μοναδικά και ανεπανάληπτα, περιφρονήθηκε κάποτε τόσο πολύ ως «περίψημα πάντων», ως άχρηστος και ανόητος. Ένας Απόστολος τόσο αγα­πητός στον Κύριο μας και τόσο δοξα­σμένος στην ουράνια Βασιλεία του, όχι απλώς παραθεωρήθηκε κάποιες φο­ρές επί της γης, άλλά και τελικά υπέ­στη ατίμωση και φρικτό μαρτύριο. Ένα από τα αγιότερα πρόσωπα και τις ευ­γενέστερες καρδιές, καταδιώχθηκε από τόπο σε τόπο. Πόσες κακομεταχει­ρίσεις δέχθηκε! Πόσα κτυπήματα και μαρτύρια! Κι αυτός τα πάντα τα δέ­χθηκε όχι μόνο αγόγγυστα άλλά και με προθυμία, με χαρά και καύχηση.
2.ΟΙ KAKOYΧΙΕΣ
Στη συνέχεια ο απόστολος Παύλος περιγράφει τις κακουχίες μέσα στις ό­ποιες όλοι οι άγιοι Από­στολοι επιτέλεσαν το ιε­ραποστολικό τους έρ­γο. Λέει λοιπόν ότι οι Α­πόστολοι τού Χριστού στις αποστολικές μας περιοδείες και πεινού­με και υποφέρουμε από δίψα και δεν έχου­με αρκετά ρούχα όταν στα ταξίδια μας ξαφνι­κά χειμωνιάζει. Κάποτε δεν έχουμε ούτε τόπο να μείνουμε και περιφε­ρόμαστε εδώ κι εκεί. Τέτοιες στερήσεις και δυσκολίες αντιμετώπισε κατά το απο­στολικό του έργο και ο πρωτόκλητος απόστολος Ανδρέας. Μπορούμε να τον φανταστούμε καθώς οδοιπορούσε χιλιάδες χιλιόμετρα για την αγάπη τού Χριστού κι έφθασε μέχρι την Ελλάδα μας; Μπορούμε να σκεφθούμε σε πό­σους κόπους υποβλήθηκε; Πεινασμέ­νος και διψασμένος και κατάκοπος, όργωνε τη γη μας. Αλλά και πόσες φορές μετά από τις πολύωρες περι­πλανήσεις του δεν έβρισκε σπίτι να μείνει, φαγητό να φάει, τόπο να ξαπο­στάσει. Εγκατέλειψε τον τόπο του και αποχωρίσθηκε τούς δικούς του χωρίς να πάρει μαζί του τίποτε, χωρίς να έχει έστω κάποιες ασήμαντες ανέσεις στη ζωή του.
3. MIMHTΕΣ ΤΟΥ
Τέλος ο απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους. Πολλοί είναι εκείνοι οι παιδαγωγοί και διδάσκαλοι πού σας μίλησαν για τον Χριστό. Όμως ανάμεσα σ' όλους αυτούς, έναν έχετε πνευματικό πατέρα, έμενα. Διότι εγώ πρώτος σας γνώρισα τον Χριστό, σάς δίδαξα το ιερό Ευαγγέλιο, σάς αναγέν­νησα πνευματικά. Αφού λοιπόν είμαι πατέρας σας, σάς παρακαλώ να γίνετε μιμητές μου.
Αυτά τα λόγια ασφαλώς θα μπορού­σε να πει σε χιλιάδες ψυχές και ο πρω­τόκλητος απόστολος του Χριστού Αν­δρέας. Στις ψυχές εκείνες στις όποιες πρώτος αυτός έσπειρε το λόγο της πί­στεως. Μπορούμε να μετρήσουμε πό­σες ψυχές γνώρισαν τον Χριστό και έ­γιναν Χριστιανοί από τον απόστολο Ανδρέα; Πόσες πόλεις τον έχουν ως τον πρώτο ιεραπόστολο τους; Και ι­διαιτέρως ή πρωτόθρονη Κωνσταντιν­ούπολη και ή Πάτρα. Διότι στις πόλεις αυτές άλλά και σε πάρα πολλές άλλες ο Πρωτόκλητος Απόστολος πρώτος δίδαξε τον Χριστό και οδήγησε αμέ­τρητους ανθρώπους στη χριστιανική ζωή.
Και μπορεί με καύχηση κι αυτός να πει: Εγώ σάς γέννησα πνευματικώς,εγώ σάς ανέθρεψα. Σάς αγάπησα τόσο πολύ· και για χάρη σας πότισα τον τόπο σας με τον ιδρώτα μου, τα δάκρυα μου και το αίμα μου. Και σταυρώθηκα για την αγάπη του Χριστού. Σαν πνευματικός σας λοιπόν πατέρας έχω το δικαίωμα να σάς παρακαλέσω να γίνετε μιμητές μου. Ακολουθήστε με λοιπόν στην κακοπάθεια, την άσκηση και την υπομονή. Μιμηθείτε την αγάπη μου για τον Χριστό και τούς εν Χριστώ αδελφούς. Αφήστε την καρδιά σας να καταφλεγεί από τη φλόγα της πίστεως. Και με ιεραποστολική φλόγα μαρτυρήστε για τον Χριστό με το λόγο σας και, αν χρειασθεί, και με τη ζωή σας.

1 σχόλιο:

Διαβάτης είπε...

Έυχομαι ο Θεός να μας βοηθήσει ν΄ αποκτήσουμε την φλογα της πίστεως που είχαν οι Άγιοι Απόστολοι , και πρώτος μέσα σ΄ αυτούς ο Απόστολος Ανδρέας . Μια καλημέρα από τη μεγαλόνησο , και καλοσώρισες πίσω αγαπημένε συνοδοιπόρε . Αργυρούλα